Recipo påtar seg ansvar for innsamlede produkter fra det tidspunkt vi samler inn elektrisk og elektronisk avfall i en butikk, til disse materialene er gjenvunnet.

Vi er derfor nøye når vi velger våre samarbeidspartnere for materialbehandling og -gjenvinning. Vi forsøker å redusere andelen materiale som sendes til energigjenvinning, og øke gjenbruk av innsamlede produkter. Gjenvinning er en viktig del av syklusen i en sirkulær økonomi. Nå lever vi i det som blir kalt den «lineære økonomien». Produkter blir fremstilt, solgt i butikker og kastet eller brent når de er utbrukt. Dette følger det lineære prinsippet: Produksjon – Bruk – Avfall. Den lineære økonomien karakteriseres av at det er en tydelig begynnelse og slutt påden økonomiske flyten. Et slikt system kan ikke fungere evig siden jorden har begrensede ressurser. I motsetning til den lineære økonomien, er den sirkulære økonomien inspirert av naturens egen syklus. Målet for en sirkulær økonomi er at kapitalen i økonomien skal bygges opp igjen i stedet for å ende opp som avfall. Produkter i en sirkulær økonomi utformes slik at de kan brukes på nytt i en teknisk og/eller biologisk syklus. Det betyr at de delene av et produkt som ikke kan komposteres eller gå inn i den biologiske syklusen på annen måte, skal gjenvinnes og føres over i den tekniske syklusen. For eksempel vil elektriske og elektroniske produkter først og fremst føres over i den tekniske syklusen når metaller og plast er smeltet om til nye produkter og deler.