Produsenten er aktøren som innehar produsentansvaret. Dette ansvaret kan ikke overføres til en annen part, bortsett fra i de tilfeller der det er oppnevnt en autorisert representant.

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. EE-avfall tas imot vederlagsfritt hos forhandlere og kommuner.

Produsenten kan imidlertid velge en kollektiv ordning for å utføre mange av de praktiske oppgavene knyttet til produsentansvar. Innmelding i en slik kollektiv ordning gir en rekke logistikkmessige stordriftsfordeler når det gjelder innsamling og behandling av elektronisk avfall.

Recipo er en godkjent, nasjonal kollektiv ordning for innsamling av elektronisk avfall. Elektrisk avfall inneholder en rekke farlige stoffer og verdifulle materialer, og det er derfor viktig at disse samles inn og behandles på riktig måte. Når elektronikk resirkuleres, er det mulig å konstruere sekundærmaterialer som kan erstatte nye materialer i en ny produksjon. Å fremstille elektroniske produkter er både material- og energikrevende. Olje blir gjerne benyttet i produksjon av plastdeler, og kretskort bruker metaller som utvinnes fra gruver. Prosessene innebærer utslipp av drivhusgasser og andre forurensende stoffer som er skadelige for miljø og helse, både lokalt og globalt. Å produsere en ny datamaskin krever for eksempel 240 kg fossilt drivstoff, 22 kg kjemikalier og 1500 kg vann.

En høy innsamlingsprosent for elektronisk avfall betyr økt resirkulering av materialer, noe som reduserer de miljømessige belastningene ved ny produksjon. For å gjøre det enkelt for forbrukerne å levere elektrisk og elektronisk avfall samler vi det også inn via utsalgsstedene hos forhandlerne til produsentene som er med i ordningen.