Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

→ https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930