Med formål om å skape et miljømessig bærekraftig samfunn lanserte EU i 2005 WEEE-direktivet (direktivet for elektrisk og elektronisk avfall) med bestemmelser som regulerer produsentansvar for elektrisk utstyr.

I Norge er produsentansvaret for WEEE regulert i «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall». Produsentansvar er et politisk styringsverktøy som har som mål å integrere de miljømessige kostnadene som oppstår gjennom livssyklusen til et produkt, i prisen på produktet. Produsentansvar bygger på prinsippet om at «forurenser betaler», dvs. at de som forårsaker en negativ belastning på miljøet, også er ansvarlige for de samfunnsøkonomiske kostnadene som følger av dette.